اخذ تأییدیۀ وزارت خارجه

اخذ تأییدیۀ وزارت خارجه

اگر علاوه بر مهر مترجم رسمی و تأییدیۀ دادگستری، اسناد شما نیازمند تأییدیۀ وزارت خارجه هستند، دارالترجمۀ دکتر مقصود این تأییدیه را فراهم می کند.

لوکیشن دسترسی به اداره امور خارجه رشت 

کلیه حقوق برای دارالترجمه رسمی دکتر نوید مقصود محفوظ است | طراحی و پیاده سازی :مهیانت شمال
09112496948